top of page
hannah the big ballerina.jpg

Sgyrsiau Mawrth: 

Problemau meddwl, corff a chymdeithasol-

Mynd i'r afael â'r heriau

 

Mae sefydliadau gofal yn rhannu eu profiadau

Weds. Mawrth 31ain 5.30 - 7pm

https://us02web.zoom.us/j/82810315411

Cymunedau sy'n Gyfeillgar i Ddementia - Cherry Evans

Arthritis Versus - Sarah Greener

Caban Dezza - Tom, Kristina a'r tîm

dementia.jpg

Y byd trwy eu llygaid, effaith dementia

Gweld y byd trwy lygaid dementia

DEMENTIA

Bydd Cherry Evans yn rhannu dealltwriaeth o'r hyn sy'n digwydd i'r rheini â dementia, beth sy'n helpu a beth sydd ddim.

 

Mae'n cael ei achosi gan niwed corfforol i'r ymennydd, yn aml oherwydd llai o lif y gwaed. Nid oes gwellhad na gwrthdroi ond gall ffordd iach o fyw, yn enwedig ymarfer corff, atal ei achosion corfforol.

 

Mae dementia yn effeithio ar un o bob 14 o bobl dros 65 oed ac un o bob chwech dros 80. Rydym i gyd yn debygol o'i gwrdd. Mae Cherry yn parhau â'i chenhadaeth i adeiladu cymunedau sy'n gyfeillgar i ddementia.

versus arthritis.PNG

ARTHRITIS

Mae gan hanner miliwn o bobl yng Nghymru Arthritis.

Gall arthritis effeithio ar bobl o unrhyw oedran ac mae'n cael effaith enfawr ar bob agwedd ar fywyd rhywun.

Mae Sarah Greener yn disgrifio sut mae Arthritis Cymru Versus yn ymgymryd â'r her i helpu pobl i fyw'n dda gyda'u arthritis

4.-dezzas-fundraiser-bingo-and-singing-d

Codwr arian Caban Dezza yn y Doc

HUNAN HUNANOL ANGEN CYMDEITHASOL

Yn wahanol i broblemau corfforol, mae chwalfa gymdeithasol yn aml yn cael y bai ar y rhai sy'n dioddef

Y ffurf fwyaf egregious yw symud plant yn orfodol. Mae tua 2000 y flwyddyn yng Nghymru yn cael eu rhoi yn y system ofal, y gyfradd uchaf o bell ffordd yn y DU a bron i gyd yn erbyn dymuniadau'r teulu.

Ganwyd caban Dezza o'r trawma a'r trasiedïau a ddeilliodd o'r arfer hwn. Ar hyn o bryd mae'n gwasanaethu pob math o anghenion yn seiliedig ar hunangymorth cymheiriaid i gymheiriaid. Mae'n arwyddo, yn darparu achub, arian, dillad, hyfforddiant ac ymdeimlad o bwrpas i'r rhai sy'n cymryd rhan.

 

Mae'r sefydliad yn Noc Penfro yn weithredol ledled de Sir Benfro ac i'r siroedd cyfagos. Mae ganddo siop yn Hwlffordd, gan obeithio ailagor yn fuan. Mae'n chwilio am adeilad mwy.

dezzas poster.jpg
bottom of page